Popis vyhotovenia obytnej budovy


Základy:

 • základy – monolitické základové pásy / rošt
 • podkladný betón – hr. 100 – 150 mm
 • hydroizolácia – asfaltové / modifikované pásy proti zemnej vlhkosti aplikované na podkladovom betóne v úrovni pod podlahou 1.NP
 • Injektáž muriva nad podlahou s aplikáciou tekutej kryštalickej hydroizolácie. V suteréne sanačné omietky na výšku min. 1,5 m od podlahy.

Zvislý stenový systém:

Obvodové steny

 • pôvodná stavba – z tehál plných pálených na maltu vápenno-cementovú hr. 450 – 750 mm
 • prístavba – prístavba bloku B v časti 1.NP – 4.NP z tehloblokov pevnosť P10 MPa, hr.380mm, na lepidlo.
 • nadstavba – 5.NP – 6.NP z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm, s dodatočným kontaktným zateplením hr. 200 mm

Vnútorné nosné steny

 • pôvodná stavba – z tehál plných pálených na maltu vápennocementovú hr. 300 – 450 mm
 • prístavba – z akustických tehloblokov hr.300mm s min.vzduch. nepriezvučnosťou 53 dB
 • nadstavba 5.NP – vnútorné nosné murivo nadstavby v 5.NP je z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm, pevnosť P420, murované na lepidlo.

Deliace / medzi-bytové steny

 • deliace konštrukcie medzi bytmi sú hr. 300 mm sendvičové. Časť je murovaná z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm na lepidlo. Murivo uložené na nosné stropné konštrukcie po vybúraní pôvodnej podlahy v pôvodnej časti a na novú stropnú dosku v nadstavbe a v prístavbe objektu. Podklad pod steny tvorí pás asfaltovej lepenky š. 200 mm uloženej nasucho. Na stienku sú jednostranne nalepené zvukovo-izolačné dosky z minerálnej vlny hr. 80 mm (hmot.50kg/m3) – vytvorená vzduchová medzera 40 mm a zhotovená samostatná oceľová konštrukcia pre kotvenie sadrokartónových dosek hr. 12,5 mm. Po obvode styku s murivom a stropom spoj utesnený. Celková hrúbka 300 mm.

Deliace priečky

 • nové konštrukcie priečok zo sádrokartónových typových konštrukcií o hr. 75, 100 a 125 mm. Tvoria ju sadrokartónové dosky hr. 12,5 mm kotvené na oceľový rošt s vnútornou zvukovou izoláciou z minerálnych dosiek hr. od 40-80 mm. Deliace konštrukcie budú spĺňať parametre vzduchovej nepriezvučnosti 42 dB (pre deliace konštrukcie v bytoch). V úrovni 5.NP a 6.NP je možná alternácia s pórobetónovými priečkovými tvárnicami hr. 100 – 150 mm.

Deliace priečky v suteréne

 • v suteréne – nové deliace priečkové konštrukcie, murované z keramických priečkoviek hr. 80 a 115 mm na maltu
 • schodiská – monolitické, železobetónové. V objekte sú umiestnené tri schodiská, ktorých steny sú hr. 450 mm a jestvujúce schodiskové stupne sú do nich votknuté.

Vodorovné nosné konštrukcie

 • stropné konštrukcie sú z monolitických železobetónových dosiek hr. 120mm zo železobetónu v prevažnej miere spriahnuté ako trám s doskou. Trámy sú situované pod jestvujúcimi priečkami hr. 150mm v module 3,0m. ŽB trámy sú výšky 250 mm.
 • V priestore hlavného schodiska so zrkadlom a výťahom je stropná konštrukcia rovnaká, ale kazetovej konštrukcie. V ďalšej časti objektu je strop uložený na železobetónovom nosníku výšky 800 mm. Trámy rozmerov 200/300 mm. Po obvode stropné konštrukcie previazané s monolitickými stužujúcimi vencami.
 • V časti 3-podlažnej prístavby bloku B, ktorá je od úrovne +3,5 m, sú stropné monolitické konštrukcie železobetónové hr. 180 mm z betónu tr. C 25/30 (B30) ocel R 10505. Stropné dosky sú spriahnuté so železobetónovými prievlakmi „P“ uloženými na železobetónových stĺpoch 300/300 mm. Stĺpy sú integrované i  do pôvodného obvodového a stredového  nosného muriva v prízemí (v tehlovej konštrukcii vybetónované nové stĺpy).
 • Stropné konštrukcie pre nadstavbu v 5.NP oboch blokov sú železobetónové, monolitické hr. 180 mm. Konštrukcie nových prievlakov, vencov a prekladov sú z monolitických oceľobetónových konštrukcií. Betón tr. B30. Oceľ R 10505.

Fasáda:

Zateplenie obvodového plášťa

 • zateplenie z exteriéru formou zatepľovacieho systému ETICS s použitím tepelnoizolačných fasádnych dosiek na báze minerálnych vlákien hr.140/200 mm
 • pre ostenia, nadpražia a parapet použité dosky hr. 30 mm.

Povrchová úprava fasády

 • tenkovrstevná silikónová / silikátová omietka

Zastrešenie:

 • strešnú konštrukciu tvorí plochá jednoplášťová strecha odvodnená vonkajšími dažďovými zvodmi, po obvode je uzatvorená murovanou atikou výšky 500 mm, s oplechovaním z lakoplastových plechov
 • strecha bude využitá pre nadstavbu objektu. V bloku A bude nadstavba po celej jej ploche , v bloku B bude nadstavba iba čiastočná
 • nadstavba objektu v 6.NP sa týka vybudovania mezonetov – pre 7 bytov bloku A a B. Mezonetové nadstavby tvoria stavebne oddelené murované konštrukcie s plochou strechou, ukončenou atikami a markízami, zastrešenia výstupov na terasy mezonetov.

Skladba strechy nadstavba:

 • fólia FATRAFOL hr. 1,8 mm, pretavené spoje š = 100 mm, mechanicky kotvené
 • separačná fólia
 • tepelná izolácia – dosky polystyrén EPS 100S hr. 120 mm
 • spádové kliny z polystyrénu EPS 100S, hr. 25-100 mm
 • živičná vrstva – 1 x parozábrana
 • asfaltový náter penetračný 2-násobný na suchý podklad – železobetónová stropná doska
 • železobetónová stropná doska hr. 180 mm

Skladba strechy prístavba:

 • fólia FATRAFOL hr. 1,8 mm, pretavené spoje š = 100 mm
 • separačná fólia
 • tepelná izolácia – dosky polystyrén EPS 100S hr. 120 mm
 • spádové kliny z polystyrénu EPS 100S, hr. 25-100 mm
 • živičná vrstva – 1 x parozábrana
 • asfaltový náter penetračný 2-násobný na suchý podklad – železobetónová stropná doska
 • železobetónová stropná doska hr. 180 mm

Zateplenie strechy:

 • polystyrén EPS hr. 265 – 340 mm

Technická obsluha:

 • vylez na strechu riešený zo spoločných priestorov / hlavné schodisko /

Izolácie:

 • stropy 1.PP – tepelnoizolačná vrstva – dosky z minerálnej vlny hr. 80 – 120 mm (zo spodnej strany)
 • podlahy – izolačné dosky zo zvukoizolačného polystyrénu, alt. minerálnej vlny, so zvýšenou pevnosťou v tlaku, na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti hr. 30 – 40 mm

Povrchové úpravy stien, stropov a podláh v spoločných priestoroch:

Steny a stropy

 • vápenno-cementová omietka s maľovkou / sadrokartónový podhľad s maľovkou

Podlahy suterén / pivnice, upratovanie, technologická miestnosť /

 • antioderový náter

Podlahy / vstupné priestory, chodby a schodisko /

 • liate terazzo / keramická dlažba

Výplne dverných a okenných otvorov v spoločných priestoroch:

Vstupné dvere / presklené steny

 • hliníkové, s izolačným trojsklom, elektrický vrátnik

Okná / presklené steny na schodisku

 • plastové, s izolačným trojsklom

Okná / presklené steny / balkónové dvere v bytoch

 • plastové, s izolačným trojsklom

Dvere do bytov

 • dyhované hladké, osadené do oceľovej zárubne CgU.

Zabudovaný interiér pre spoločné priestory:

 • poštové schránky – v spoločných priestoroch

 Zásobovanie vodou:

 • Objekt napojený prípojkou vody na verejný vodovod LT DN 200 z Hviezdoslavovej ulice – súbežnej s potokom Teplička – nové pripojenie na verejný vodovod. Nová vodomerná šachta bude osadená vedľa objektu v chodníku.

Vykurovanie a chladenie:

 • vykurovanie – v objekte budú osadené dve kotolne v suteréne – blok A – kotolňa 1 a kotolňa 2 so samostatnými fakturačnými plynomermi. Kotolne zabezpečia vykurovanie a ohrev vody. Vykurovacie telesá budú radiátory / samostatné meranie pre každý byt.

Odkanalizovanie:

 • zvody – jeden vnútri vo dvore z malej strechy nad bočným vstupom
 • nadstavbou objektu o dve podlažia bude nová strecha odvodnená vnútornými dažďovými zvodmi v počte 6 ks. Vonkajšími dažďovými zvodmi sú odvodnené terasy bytov a ich strechy
 • odpadové vody z objektu blok „A“ budú vyvedené do vetvy „A“ areálovej kanalizácie, ktorá bude vedená v chodníku pri objekte a bude zaústená do novej prefa šachty 1, ktorá bude osadená v chodníku pri oplotení areálu
 • odpadové vody z objektu „B“ budú vyvedené do jestvujúcej prípojky DN 300, ktorá je vedená súbežne s objektom resp. budú zaústené priamo v objekte
 • na parkovisku vo dvore a parkovisku pred objektom bude na kanalizácii osadený odlučovač ropných látok KLk 6/1.

Dažďová a splašková kanalizácia

 • napojenie objektu na verejné rozvody dažďovej a splaškovej kanalizácie

Elektroinštalácia:

 • nová kiosková trafostanica (PS600) a prívod VN (SO 203) pre jej zásobovanie elektrickou energiou
 • nové káblové silnoprúdové rozvody (SO 204) pre zásobovanie objektu

Elektromery

 • samostatné meranie pre každý byt

Slaboprúdy

 • prípojka internetu (optická zásuvka) do každej bytovej jednotky, 2, 3 a 4 izbové byty – dátová zásuvka v každej miestnosti

Bleskozvod

 • zberná sústava na streche, zvislé zvody a uzemnenie